NAJNOWSZE INFORMACJE
autor Andrzej Dzido · 25 maj 2016 o 12:25
Informujemy, że we wtorek 31 maja 2016 roku mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody w miejscowościach zasilanych z ujęcia Sieprawki w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi ww. ujęcia.
Informujemy, że we wtorek 31 maja 2016 roku mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody w miejscowościach zasilanych z ujęcia Sieprawki w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi ww. ujęcia.
autor Wójt Gminy Jastków · 19 maj 2016 o 09:29
Działając w oparciu o art. 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. z 2016 r. poz. 250) organ sprawuje kontrolę przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych.
Działając w oparciu o art. 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. z 2016 r. poz. 250) organ sprawuje kontrolę przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych.
autor Katarzyna Juszczak · 06 maj 2016 o 14:26
Informujemy, że od 10 maja 2016 r. rozpocznie się przebudowa stacji uzdatniania wody w Sieprawkach.
Informujemy, że od 10 maja 2016 r. rozpocznie się przebudowa stacji uzdatniania wody w Sieprawkach.
autor Regina Abramek · 06 maj 2016 o 13:35
Informacja dla mieszkańców u których zostały zamontowane kolektory słoneczne w ramach projektu „EKO-ENERGIA W GMINIE KONOPNICA I JASTKÓW”.
Informacja dla mieszkańców u których zostały zamontowane kolektory słoneczne w ramach projektu „EKO-ENERGIA W GMINIE KONOPNICA I JASTKÓW”.
autor Małgorzata Langiewicz · 05 maj 2016 o 15:10
Gmina Jastków zaprasza w dniach 09.05.2016- 20.05.2016 mieszkańców, którzy złożyli ankietę na montaż paneli fotowoltaicznych i pieców na biomasę, do Urzędu Gminy w celu podpisania umowy i dopełnienia wszelkich formalności koniecznych do uzyskania dofinansowania.
Gmina Jastków zaprasza w dniach 09.05.2016- 20.05.2016 mieszkańców, którzy złożyli ankietę na montaż paneli fotowoltaicznych i pieców na biomasę, do Urzędu Gminy w celu podpisania umowy i dopełnienia wszelkich formalności koniecznych do uzyskania dofinansowania.
autor Anna Pędzierska · 05 maj 2016 o 10:20
Producenci rolni do 25 czerwca 2016 r. mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
Producenci rolni do 25 czerwca 2016 r. mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
autor Anna Pędzierska · 22 kwi 2016 o 13:56
Dyżur leśniczego w Urzędzie Gminy Jastków: kwiecień 2016r. : 1, 15, 29 maj 2016r. : 13, 27
Dyżur leśniczego w Urzędzie Gminy Jastków: kwiecień 2016r. : 1, 15, 29 maj 2016r. : 13, 27
autor Konrad Makowski · 24 maj 2016 o 11:06
Informujemy, że w dniu 3 czerwca 2016 r. tj. w piątek o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jastków Jastków ul. Chmielowa 3 (pałac) odbędzie się XX Sesja Rady Gminy.
Informujemy, że w dniu 3 czerwca 2016 r. tj. w piątek o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jastków Jastków ul. Chmielowa 3 (pałac) odbędzie się XX Sesja Rady Gminy.
autor Małgorzata Langiewicz · 23 maj 2016 o 14:18
Wójt Gminy Jastków na podstawie Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2016.2017 z dnia 2016.02.22) jako Lider ogłasza otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu stanowiącego odpowiedź na ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Konkurs Nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 na makro - innowacje w temacie Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.
Wójt Gminy Jastków na podstawie Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2016.2017 z dnia 2016.02.22) jako Lider ogłasza otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu stanowiącego odpowiedź na ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Konkurs Nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 na makro - innowacje w temacie Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.
Medium 68ba3298 b9b6 4e06 9d10 2980b41e82cc
autor Gminna Biblioteka Publiczna w Jastkowie · 23 maj 2016 o 13:56
Odjazdowy Bibliotekarz to akcja, w której bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz rowerów, przejeżdżając przez okolicę, mogą przyjemnie i aktywnie spędzić wiosenne popołudnie w gronie osób o podobnych pasjach.
Odjazdowy Bibliotekarz to akcja, w której bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz rowerów, przejeżdżając przez okolicę, mogą przyjemnie i aktywnie spędzić wiosenne popołudnie w gronie osób o podobnych pasjach.
autor Andrzej Krak · 23 maj 2016 o 10:47
Asentia Consulting zaprasza osoby pozostające bez pracy do bezpłatnego udziału w projekcie Pracownia kompetencji 2 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Asentia Consulting zaprasza osoby pozostające bez pracy do bezpłatnego udziału w projekcie Pracownia kompetencji 2 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
autor Sylwia Gospodarek · 23 maj 2016 o 10:42
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Wyłonienia Organizatora półkolonii letnich dal dzieci z miejscowości Marysin Natalin – gmina Jastków w famach Funduszu Sołeckiego.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Wyłonienia Organizatora półkolonii letnich dal dzieci z miejscowości Marysin Natalin – gmina Jastków w famach Funduszu Sołeckiego.
autor Marcin Abramek · 20 maj 2016 o 09:45
Zaproszenie do składania ofert na wyłonienie Organizatora półkolonii dla dzieci z miejscowości Snopków i Smugi - gmina Jastków w ramach Funduszu Sołeckiego.
Zaproszenie do składania ofert na wyłonienie Organizatora półkolonii dla dzieci z miejscowości Snopków i Smugi - gmina Jastków w ramach Funduszu Sołeckiego.
autor Konrad Makowski · 18 maj 2016 o 09:19
„TEATR jest wyjątkowo potrzebny (...) wśród wszystkich sztuk publicznych tylko teatr jest – z ust do ust, z oczu do oczu, z rąk do rąk, i od ciała ku ciału (...) Niepotrzebny mu jest pośrednik między człowiekiem,a człowiekiem...”/
„TEATR jest wyjątkowo potrzebny (...) wśród wszystkich sztuk publicznych tylko teatr jest – z ust do ust, z oczu do oczu, z rąk do rąk, i od ciała ku ciału (...) Niepotrzebny mu jest pośrednik między człowiekiem,a człowiekiem...”/
autor Małgorzata Langiewicz · 17 maj 2016 o 11:05
W dniu 17.05.2016 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne Gminnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Jastków na lata 2016-2023 oraz w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Osoby zainteresowane powyższą tematyką mają możliwość zgłaszania uwag do dnia 21 czerwca 2016r. w formie elektronicznej poprzez wysłanie uwag na adres e:mailowy poczta@jastkow.pl, lub w formie pisemnej poprzez złożenie wypełnionej ankiety w sekretariacie Urzędu Gminy Jastków ul. Chmielowa 3, Panieńszczyzna, 21-002 Jastków.
W dniu 17.05.2016 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne Gminnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Jastków na lata 2016-2023 oraz w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Osoby zainteresowane powyższą tematyką mają możliwość zgłaszania uwag do dnia 21 czerwca 2016r. w formie elektronicznej poprzez wysłanie uwag na adres e:mailowy poczta@jastkow.pl, lub w formie pisemnej poprzez złożenie wypełnionej ankiety w sekretariacie Urzędu Gminy Jastków ul. Chmielowa 3, Panieńszczyzna, 21-002 Jastków.
POLECAMY
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej.

ePUAP

ePUAP to Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, system informatyczny, dzięki któremu możemy załatwić sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu.

Platforma Usług Komunalnych

Platforma Usług Komunalnych pozwala przekazać do Urzędu bieżący stan licznika zainstalowanych wodomierzy oraz wgląd w poprzednie odczyty.

EKO-ENERGIA

Serwis informacyjny projektu "EKO-ENERGIA W GMINIE KONOPNICA I JASTKÓW", realizowanego w latach 2014/2015.

Dziennik Ustaw

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Monitor Polski

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” powstało z inicjatywy Starosty Lubelskiego Pawła Pikuli na Zebraniu Zalożycielskim 16 kwietnia 2008 roku.

Podręcznik

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta. Dokument zawiera opis oraz wskazówki dla beneficjentów, jak wypełnić obowiązki informacyjno-promocyjne a także porady, które mogą być przydatne na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie.

Fundusze Europejskie

Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych gdzie umieszczać będziemy informowacje o programach i inicjatywach przeznaczonych dla wymienionych jednostek.

ODPADY KOMUNALNE
Harmonogram Wywozu Opadów Komunalnych w Gminie Jastków
* * *
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny w I półroczu 2016r. w Gminie Jastków.
* * *
Dokumenty i Informacje odnośnie Gospodarki Opadami Komunalnych w Gminie Jastków
* * *
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Obsługi Ludności Urzędu Gminy Jastków tel. 81 50 22 907 lub 81 50 20 139.
* * *
Dokumenty i Informacje odnośnie Gospodarki Opadami Komunalnych w Gminie Jastków
* * *
Sposób segregacji odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny z podziałem na poszczególne frakcje.
* * *
DANE TELEADRESOWE
URZĄD
GMINY
JASTKÓW

Panieńszczyzna,
ul. Chmielowa 3
21-002 Jastków

tel. 81 502 04 25
fax: 81 502 01 44

poczta(małpa)jastkow.pl
GMINNY
OŚRODEK
POMOCY
SPOŁECZNEJ

Panieńszczyzna,
ul. Legionistów 1
21-002 Jastków

tel. 81 502 20 85
fax: 81 502 04 77

gopsjastkow(małpa)op.pl
http://gops-jastkow.pl
GMINNY
OŚRODEK
KULTURY
I SPORTU

Dąbrowica 133
21-008 Tomaszowice

tel. 81 502 08 27
kom. 509 518 788

gokja(małpa)wp.pl
http://gokis.jastkow.pl/
GMINNA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

Piotrawin 2a
21-002 Jastków

tel. 81 502 04 70
fax: 81 502 04 70

gbpjastkow(małpa)op.pl
http://biblioteka-jastkow.pl/
GIMNAZJUM
IM. JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO
W JASTKOWIE
Al. Warszawska 43,
21-002 Jastków

tel./fax 81 502 28 73
tel. 81 502 28 74

gim.jastkow(małpa)wp.pl
http://www.gim.internetdsl.pl/
SZKOŁA
PODSTAWOWA
IM. T. KOŚCIUSZKI
W JASTKOWIE
al. Warszawska 43
21-002 Jastków

tel. 81 502 04 19/69
fax. 81 502 04 19
sp.jastkow(małpa)wp.pl
http://sp.jastkow.pl/
SZKOŁA
PODSTAWOWA
IM. J. I.
KRASZEWSKIEGO
W SNOPKOWIE
Snopków
21-002 Jastków

tel. 81 502 28 60

kawkaczar(małpa)poczta.onet.pl
http://spsnopkow.jastkow.pl/
SZKOŁA
PODSTAWOWA
IM. B. PRUSA
W PŁOUSZOWICACH
21-008 Tomaszowice

tel. 81 502 08 79

spplouszow(małpa)op.pl
http://spplouszowice.edupage.org/
SZKOŁA
PODSTAWOWA
IM. A. I A.
NOWAKÓW
W OŻAROWIE
Ożarów 160
24-150 Nałęczów

tel./fax: 81 501 78 19

spozarow(małpa)poczta.onet.pl
http://ozarowszkola.republika.pl/
SZKOŁA
PODSTAWOWA
IM. JANA PAWŁA II
W TOMASZOWICACH
Tomaszowice
Kolonia 40 A
21-008 Tomaszowice

tel./fax: 81 502 92 28

sptomaszowice3(małpa)wp.pl
http://sptomaszowice.pl/