Gospodarka >> Plan Zagospodarowania >> Kalendarium

KALENDARIUM

autor Marcin Alter · 03 sty 2016 o 08:00

Kalendarium powstawania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków w latach 2008-2014.

 1. Ogłoszenie przetargu na wykonawcę zmiany mpzp i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków - 18.01.2008r.
 2. Podpisanie umowy z wykonawca wyłonionym z przetargu Autorska Pracownią Architektury i Urbanistyki Anna Julita Rentflejsz - 28.03.208r.
 3. Prace nad zmiana planu i studium.
 4. Pismo w sprawie przedstawienia przez wykonawcę terminu przekazania projektu zmian mpzp i SUiKZP gminy Jastków pod obrady Gminnej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej - 25.05.2011r.
 5. Odpowiedź na pismo z pracowni dotyczące między innymi możliwości przedłużenia terminu oraz zwiększenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy – 31.10.2011r.
 6. Rozwiązanie umowy z Autorska Pracownią Architektury i Urbanistyki Anna Julita Rentflejsz – 20.12.2011 z powodu opóźnień i notorycznie się powtarzających błędów merytorycznych opracowaniu.
 7. Ogłoszenie przetargu na nowego wykonawcę zmiany mpzp i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków - 31.08.2012r.
 8. Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania w sprawie przetargu na wykonawcę zmiany MPZP i SUiKZP gminy Jastków – 17.10.2012r
 9. Ogłoszenie przetargu na wykonawcę zmianę mpzp i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków - 19.10.2012r.
 10. Podpisanie umowy z wykonawca wyłonionym z przetargu Biurem Projektów Urbanistyki i Architektury EM Sp. z. o.o. – 26.11.2012r.
 11. Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP i SUiKZP Gminy Jastków – 14.01.2013
 12. Ogłoszenie w prasie w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP i SUiKZP Gminy Jastków – 14.01.2013
 13. Zawiadomienie o przestąpieniu do zmiany MPZP i SUiKZP Gminy Jastków rozesłane do instytucji w tym do RDOŚ i PPIS w celu uzgodnienia zakresu opracowania – 14.01.2013r.
 14. Prace nad zmiana planu i studium.
 15. Podpisanie aneksu nr 1 do umowy wydłużający termin dla opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków z dnia 30.09.2013r. na dzień 31.03.2014r., ze względu na nowelizację Ustawy o Ochronie Gruntów Rolnych i Leśnych.
 16. Wymagana zmiana projektu MPZP ze względu na nowelizację Ustawy o Ochronie Gruntów Rolnych i Leśnych.
 17. Zarządzenie Wójta Gminy Jastków w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno– Architektonicznej – 16.05.2014r.
 18. Posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w sprawie opracowanych zmian w MPZP i SUiKZP Gminy Jastków – 28.05.2014r.
 19. Zawiadomienie o przekazaniu do uzgodnień i opiniowania projektu MPZP i SUiKZP Gminy Jastków 05.06.2014
 20. Wezwanie do wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę do wyznaczonego przez gminę terminu 31.01.2015 – 05.06.2014
 21. Przekazanie przez pracownię opracowanego wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 23.09.2014r.
 22. Przekazanie wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej do opiniowania przez Lubelską Izbę Rolniczą w Lublinie – 24.09.2014r.
 23. Wpłynięcie do urzędu Gminy Jastków pozytywnej opinii przekazanej przez Lubelską Izbę Rolniczą w Lublinie w sprawie wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 20.11.2014r.
 24. Ponowne uzgodnienia i opiniowania (WKZ i GDDKiA) projektu SUiKZP Gminy Jastków - 28.11.2014.
 25. Przekazanie wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej do opiniowania przez Marszałka Województwa Lubelskiego – 03.12.2014r.
 26. Ponowne uzgodnienia i opiniowania (GDDKiA) projektu SUiKZP Gminy Jastków - 15.12.2014.
 27. Ponowne uzgodnienia i opiniowania (RDOŚ i GDDKiA) projektu MPZP Gminy Jastków - 15.12.2014.
 28. Ponowne uzgodnienia (GDDKiA) projektu MPZP Gminy Jastków - 29.01.2015.
 29. Wpłynięcie do urzędu Gminy Jastków pozytywnej opinii przekazanej przez Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 09.02.2015r. oraz przekazanie go Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 30. Odstapienie od umowy z Biurem Projektów Urbanistyki i Architektury EM Sp. z. o.o. 25.01.2016r. (materiały dotychczas sporządzone przez w/w Biuro stały się własnością Gminy Jastków wraz z przypisanymi im prawami autorskimi i zostaną przekazane nowemu podmiotowi w celu dokończenie prac na projektem planu.)
 31. Podjęcie uchwały nr XVIII/125/2016 z dnia 26.02.2016r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/163/2012 Rady Gminy Jastków w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków w granicach administracyjnych gminy – głównym założeniem podjętej zmiany jest możliwość podziału projektu planu na 5 części, umożliwiając tym samym szybsze opracowania poszczególnych części planu.
 32. Wpłynięcie do urzędu Gminy Jastków pozytywnej opinii przekazanej przez Lubelską Izbę Rolniczą w Lublinie w sprawie wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 15.06.2016r. dotyczącej części I (Józefów-Pociecha, Piotrawin I, Piotrawin II, Panieńszczyzna, Jastków).
 33. Wpłynięcie do urzędu Gminy Jastków pozytywnej opinii przekazanej przez Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 01.07.2016. oraz przekazanie go Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, części I (Józefów-Pociecha, Piotrawin I, Piotrawin II, Panieńszczyzna, Jastków).
 34. Pismo z dnia 7 września 2016 dotyczące przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej do dnia 30 listopada 2016r.- załącznik nr. 1
 35. Pismo z dnia 29 września 2016 (data wpływu do urzędu 05.12.2016) dotyczące przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej do dnia 31 grudnia 2016r. - załącznik nr. 2
 36. Pismo z dnia 21.12.2016 (data wpływu do urzędu 28.12.2016) dotyczące wydania decyzji o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze dla miejscowości Józefów-Pociecha, Piotrawin I, Panieńszczyzna, Jastków stanowiących etap I. - załącznik nr. 3

Wszystkie prace związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Jastków zostały przeprowadzone jak i są dalej prowadzone zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zmian.) z dnia 27 marca 2003 r.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.